Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 23.11.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zarządzenia wewnętrzne rok 2015

 • Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 07.01.2015r. w sprawie: dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w roku 2015.
 • Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29.01.2015r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy in.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.02.2015r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, zasad refundacji ze środków Funduszu Pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis oraz wzoru wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.02.2015r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, zasad przyznawania grantu ze środków Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania grantu ze środków Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 5/2015 (traci moc Zarządzeniem 30/2015 )
 • Zarządzenie nr 6/2015 (traci moc Zarządzeniem 29/2015 )
 • Zarządzenie nr 7/2015 (traci moc Zarządzeniem 38/2015)
 • Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.02.2015r. w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku pracodawcy o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależna, obowiązującego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.02.2015r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 11/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20.02.2015r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis (zmienione Zarządzeniem 33/2015 )
 • Zarządzenie nr 12/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 23.02.2015r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujące w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy oraz wzoru wniosków o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 23.02.2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 14/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.02.2015r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2015 r.
 • Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.03.2015r. w sprawie: wprowadzenia zasad dotyczących zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) oraz wzoru wniosku o zaliczkę na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 16/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.03.2015r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
 • Zarządzenie nr 17/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.03.2015r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), wzoru wniosku pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego, obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.03.2015r. w sprawie wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
 • Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.03.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2015 r.
 • Zarządzenie nr 20/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.03.2015r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2015 r.
 • Zarządzenie nr 21/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 3.04.2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
 • Zarządzenie nr 22/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 3.04.2015r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
 • Zarządzenie nr 23/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 3.04.2015r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa.
 • Zarządzenie nr 24/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 3.04.2015r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.
 • Zarządzenie nr 25/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 3.04.2015r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 26/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 8.04.2015r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny „Wniosków Pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego, w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.04.2015r. w sprawie :wprowadzenia zasad organizacji stażu przez Urząd Pracy m.st. Warszawy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako osoby poszukujące pracy niepozostająca w zatrudnieniu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 • Zarządzenie nr 28/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.05.2015r. w sprawie: powołania i ustalenia zasad działania Komisji ds. niszczenia weksli, będących w dyspozycji Urzędu Pracy m. st. Warszawy, jako zabezpieczenie przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 • Zarządzenie nr 29/2015 (traci moc Zarządzeniem 36/2015)
 • Zarządzenie nr 30/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.05.2015r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, wzoru karty oceny formalno - prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. (zmienione Zarządzeniem 37/2015)
 • Zarządzenie nr 31/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.05.2015r. w sprawie: ogłoszenia „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU", wprowadzenia Zasad „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz powołania Komisji ds. oceny wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU".
 • Zarządzenie nr 32/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.05.2015r. w sprawie: wprowadzenia wzoru „Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu", „Oświadczenia bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu" oraz „Karty stażu - sprawozdania".
 • Zarządzenie nr 33/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.06.2015r.zmieniające Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis
 • Zarządzenie nr 34/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.07.2015r. w sprawie wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym, wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne wraz z załącznikami obowiązujące w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 35/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.07.2015r. w sprawie wprowadzenia wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego, wzoru oświadczenia bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu w ramach bonu stażowego obowiązującego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 36/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.07.2015r. w sprawie: wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 37/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 30/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 38/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.07.2015r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia wraz z załącznikami obowiązującego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 39/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis
 • Zarządzenie nr 40/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.09.2015r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny „Wniosków Pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego, w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 41/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.10.2015r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 42/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.10.2015r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 43/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.11.2015r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie zamówienia z wolnej ręki -art. 68 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 1 pkt 1 (umowa ramowa zawarta w dniu 7 października 2015r.), na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Pracy m.st. Warszawy wraz ze sprzedażą urządzeń umożliwiających korzystanie z usług".


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 23.11.2015
Podpisał:
Dokument z dnia: 17.03.2015
Dokument oglądany razy: 16 660