Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 25.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zarządzenia wewnętrzne rok 2016

 • Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.01.2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 1/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 08.01.2016r. w sprawie: ogłoszenia „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU", wprowadzenia Zasad „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz powołania Komisji ds. oceny wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU". 2/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.01.2016r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2016 r. 3/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.01.2016r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), wzoru wniosku pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego, obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 4/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 5/2016 5/2016 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 39/2016)
 • Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.01.2016r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, okresowych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. 6/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 19.01.2016r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym, wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne wraz z załącznikami obowiązujące w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 7/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 8/2016 8/2016 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 34/2016)
 • Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 22.01.2016r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy. 9/2016 (PDF) zmienione zarządzeniem 35/2016 i 35/2016
 • Zarządzenie nr 10/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.01.2016r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 10/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 11/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.01.2016r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostajaca w zatrudnieniu. 11/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 12/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.01.2016r. w sprawie: wprowadzenia zasad dokonywania zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 12/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 13/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.01.2016r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ), w trybie przetargu nieograniczonego na usługę doprowadzenia skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm.). 13/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 14/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.01.2016r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. 14/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 15/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29.01.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 r. 15/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 16/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.02.2016r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, zasad refundacji ze środków Funduszu Pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis oraz wzoru wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis. 16/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.02.2016r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy oraz wzoru wniosków o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis (założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do spółdzielni socjalnej). 17/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 18/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.02.2016r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis 18/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 19/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.02.2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2016 r. 19/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 20/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.02.2016r. w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2016 r. ogłoszonego Zarządzeniem nr 3/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 11.01.2016r. 20/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 21/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.02.2016r. w sprawie wprowadzenie zasad przyznawania bonu szkoleniowego dla bezrobotnego do 30 roku życia, wzoru wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia wraz z załącznikami obowiązującymi w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 21/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 22/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.02.2016r. w sprawie ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2016 r. 22/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 23/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.02.2016r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny „Wniosków Pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego, w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 23/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 24/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.02.2016r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015r., poz. 2164), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy". 24/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 25/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.02.2016r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostajaca w zatrudnieniu. 25/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.02.2016r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostajaca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa. 26/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 27/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.02.2016r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa. 27/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 28/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 24.02.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2016 r. 28/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 29/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29.02.2016r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2016 r. 29/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 30/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 7.03.2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 53/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30 grudnia 201 lr. w sprawie ustalenia Polityki Rachunkowości w Urzędzie Pracy oraz Zarządzenie Nr 66//2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Polityki Rachunkowości w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy 30/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 31/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.03.2016r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy". 31/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 34/2016 34/2016 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 41/2016)
 • Zarządzenie nr 35/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.03.2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, wzoru karty oceny formalno - prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 35/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 36/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.03.2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, wzoru karty oceny formalno - prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 36/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 37/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 6.04.2016r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w ramach środków z Funduszu Pracy i dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 37/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 38/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 8.04.2016r. zmieniające Zarządzenie 41/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.10.2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis. 38/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 39/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.04.2016r. w sprawie: powołania i ustalenia zasad działania Komisji ds. niszczenia weksli, będących w dyspozycji Urzędu Pracy m. st. Warszawy, jako zabezpieczenie przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 39/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 40/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.04.2016r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, komputerowych urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz odbiór zużytych materiałów dostarczonych w ramach umowy". 40/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 41/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.04.2016r. w sprawie: wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis. 41/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 42/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.04.2016r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy in. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy". 42/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 43/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29.04.2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.01.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zasad dokonywania zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 43/2016 (PDF)
 • Zarządzenie nr 49/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.07.2016r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w Urzędzie Pracy miasta stołecznego Warszawy. 49/2016 (PDF)


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 25.07.2016
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.05.2016
Dokument oglądany razy: 14 358