Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 16.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie: II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Aktualności i ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) Urząd Pracy m.st. Warszawy przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Celem PAI jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębieniu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne, będące jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej. Program realizowany będzie na terenie m.st. Warszawy.
W ramach Programu realizowane będą dwa zadania – bloki: integracja społeczna i aktywizacja zawodowa. Realizacja bloku – integracja będzie powierzona, wyłonionemu w ogłoszonym na zasadach określonych w przepisach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, konkursie ofert na realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2016 r. podmiotowi prowadzącemu działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 62a, ust. 3 w cyt. Ustawy).

Zarządzenie nr 9/2017 (PDF), Zarządzenie nr 9/2017 (DOCX)
Szczegóły konkursu – ogłoszenie (PDF), Szczegóły konkursu – ogłoszenie (DOCX)
Ogłoszenie o naborze (PDF), Ogłoszenie o naborze (DOCX)

Unieważnienie konkursu ofert Zarządzenie nr 18/2017 (PDF), Zarządzenie nr 18/2017 (DOCX)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 16.02.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 17.07.2014
Dokument oglądany razy: 10 303