Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 13.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana godziny wydawania numerków

Urząd Pracy m.st. Warszawy

Urząd Pracy m.st. Warszawy działa w ramach zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr. 69, poz.415 z późn.zm.).

Urząd Pracy m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy i wchodzi w skład administracji zespolonej.
Urząd Pracy m.st. Warszawy realizuje zadania własne m.st. Warszawy jako gminy mającej status miasta na prawach powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji przekazane porozumieniami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w szczególności:

  1. udziela pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  2. rejestruje bezrobotnych i poszukujących pracy;
  3. przyznaje i wypłaca zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia;
  4. inicjuje, organizuje i finansuje usługi i instrumenty rynku pracy oraz projekty lokalne i inne działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych;
  5. wdraża instrumenty rynku pracy;
  6. inicjuje i realizuje przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  7. realizuje zadania wynikające z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES.

Zadania Urzędu Pracy, struktura zarządzania i zadania Dyrektora Urzędu Pracy oraz gospodarka finansowa Urzędu Pracy określone są w Statucie Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy nadanym Uchwałą Nr XXXVI/804/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku., zmienioną następnie Uchwałą Nr XX/677/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r.

Urząd Pracy działaniem swym obejmuje bezrobotnych mających miejsce zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na terenie m. st. Warszawy, bądź osoby nieposiadające zameldowania w ogóle.

Urząd Pracy m.st. Warszawy
04-111 Warszawa, ul. Grochowska 171B
NIP 113-21-91-233
REGON 016210417
telefon-centrala: 022 512 43 00
sekretariat: (22) 810 58 45
faks (22) 813 20 32
e-mail: wawa2@praca.gov.pl
internet: www.up.warszawa.pl
Placówka obsługuje osoby z prawobrzeżnej części Warszawy z dzielnic: Praga Południe, Praga Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer oraz Wesoła.

Urząd Pracy m.st. Warszawy
01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10A
NIP 113-21-91-233
REGON 016210417
sekretariat: (22) 837 70 60
faks (22) 837 33 40
e-mail: wawa1@praca.gov.pl
internet: www.up.warszawa.pl
Placówka obsługuje osoby z lewobrzeżnej części Warszawy z dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów i Włochy oraz osoby niepełnosprawne z wszystkich dzielnic.

Obie siedziby Urzędu
czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

Obsługa Interesantów odbywa się w godzinach 8:00-15:00.

Numerki do rejestracji wydawane są do godziny 15.00

W Urzędzie w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego może być obsłużona każda osoba niezależnie od miejsca zameldowania.

W dniu 8 czerwca 2005. Urząd Pracy m.st. Warszawy otrzymał Certyfikat spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009, w zakresie realizacji zadań i usług promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Politykę Jakości Urzędu Pracy m.st. Warszawy zawarto w Księdze Jakości Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009.

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Pracy m.st. Warszawy są działy i centra aktywizacji zawodowej.
Pracą Urzędu kieruje Dyrektor Urzędu przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora i głównego księgowego. Zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Pracy są określone przez Regulamin Organizacyjny Urzędu Pracy m.st. Warszawy, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 4572/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. , zmienionym następnie Zarządzeniem Nr 5351/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 września 2010 r.Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 13.06.2011
Podpisał:
Dokument z dnia: 19.04.2011
Dokument oglądany razy: 7 920