Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zarządzenia wewnętrzne rok 2019

 • Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 22.01.2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 1/2019 (DOCX), 1/2019 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 3/2020)
 • Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 07.02.2019 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników i klientów Urzędu. 2/2019 (DOC), 2/2019 (PDF) (traci moc Zarządzeniem 24/2019 )
 • Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.02.2019 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przekazania nakładów inwestycyjnych dokonanych w lokalu użytkowym położonym w Warszawie przy ul. Młynarskiej 37A. 3/2019 (DOC), 3/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.02.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych oraz wzoru wniosku pracodawcy o zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 4/2019 (DOC), 4/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.04.2019 r. w sprawie: wprowadzania zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym, wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne i wzoru skierowania na szkolenie w trybie indywidualnym osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 5/2019 (DOC), 5/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.04.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Zasad i wzorów dokumentów dotyczących przyznania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej 6/2019 (DOC), 6/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.04.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej 7/2019 (DOC), 7/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2019 r. 8/2019 (DOC), 8/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.05.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 9/2019 (DOC), 9/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.05.2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dla uczestników Programu Aktywizacja i Integracja w 2019 r., ogłoszonego Zarządzeniem nr 8/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29 kwietnia 2019 r. 10/2019 (DOC), 10/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20.05.2019 r. w sprawie: wprowadzania zasad organizacji stażu, wzoru wniosku wraz z załącznikami o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 12/2019 (DOC), 12/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.06.2019 r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10 a w okresie upałów. 13/2019 (DOC), 13/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.06.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pracodawcy refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 13/2019 (DOC), 14/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.09.2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy, z podziałem na części". 15/2019 (DOCX), 15/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.09.2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont łazienek Urzędu Pracy m. st. Warszawy mieszczących się w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 10A". 16/2019 (DOCX), 16/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.09.2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m.st. Warszawy z podziałem na części". 17/2019 (DOC), 17/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 24.10.2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro na "Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy z podziałem na części". 18/2019 (DOC), 18/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 24.10.2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy". 19/2019 (DOCX), 19/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 20/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.11.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia spisu z natury środków pieniężnych (budżet i Fundusz Pracy) w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 20/2019 (DOC), 20/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 21/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.11.2019 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Pracy m. st. Warszawy oraz procedury reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy 21/2019 (DOCX), 21/2019 (PDF), załącznik 1 (DOCX), załącznik 1(PDF), załącznik 2 (DOCX), załącznik 2(PDF), załącznik 3 (DOCX), załącznik 3(PDF), załącznik 4 (DOCX), załącznik 4(PDF), załącznik 5 (DOCX), załącznik 5(PDF)
 • Zarządzenie nr 22/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20.11.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zbywania ruchomości Urzędu Pracy m.st. Warszawy. 22/2019 (DOC), 22/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 23/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20.11.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zbywania ruchomości Urzędu Pracy m.st. Warszawy. 23/2019 (DOC), 23/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 24/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 26.11.2019 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników i klientów Urzędu Pracy m.st. Warszawy. 24/2019 (DOC), 24/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 25/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.11.2019 r. w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Pracy m. st. Warszawy za ekwiwalentnym odpracowaniem. 25/2019 (DOC), 25/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 26/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.12.2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na " Zbycie ruchomości Urzędu Pracy m.st. Warszawy - samochodu osobowego DAEWOO-FSO LANOS". 26/2019 (DOC), 26/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 27/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.12.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 27/2019 (DOC), 27/2019 (PDF)


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 10.02.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 11.07.2019
Dokument oglądany razy: 4 738