Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zarządzenia wewnętrzne rok 2011

 • Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.01.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 2/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.01.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostających w zatrudnieniu skierowanych przez Urząd Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.01.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy skierowanych przez Urząd Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.01.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 5/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.01.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 24.02.2011r. w sprawie: ogłoszenia „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU" oraz powołania Komisji ds. oceny wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU".
 • Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.03.2011r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym obowiązujące w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna / poszukująca pracy / pracownik oraz osoba wykonująca inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym w wieku 45 lat i powyżej, wzoru umowy w sprawie sfinansowania kosztów szkolenia indywidualnego wraz z wzorami załączników, wzoru skierowania na szkolenie indywidualne.
 • Zarządzenie nr 8/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.03.2011r. w sprawie: Zasad finansowania przez Urząd Pracy m. st. Warszawy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, okresowych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym.
 • Zarządzenie nr 9/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.03.2011r. w sprawie: wprowadzenia wzoru zgłoszenia na szkolenie grupowe dla osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, jako osoba bezrobotna / poszukująca pracy.
 • Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.03.2011r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania pożyczki szkoleniowej, wzoru wniosku w sprawie udzielenia pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia
 • Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 07.03.2011r. w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku, regulaminu finansowania kosztów studiów podyplomowych, wzoru oświadczenia i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia osób bezrobotnych i poszukujących zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy. (zmienione zarządzeniem 28/2011)
 • Zarządzenie nr 12/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 07.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania zgłoszeń na szkolenia grupowe.
 • Zarządzenie nr 13/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, jako osoby poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie nr 14/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o zorganizowanie szkoleń indywidualnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie nr 15/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji ds. negocjowania warunków umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej oraz refundacji kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie nr 16/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie nr 17/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.03.2011r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostajace w zatrudnieniu lub osobom niepełnosprawnym będącym w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne, wzoru umowy w sprawie sfinansowania kosztów szkolenia indywidualnego(zmienione zarządzeniem 30/2011)
 • Zarządzenie nr 18/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.03.2011r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, wzoru wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 • Zarządzenie nr 19/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.03.2011r. w sprawie: wprowadzenia obowiązujących od dnia 14.03.2011 r. Zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 20/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.03.2011r. w sprawie: wprowadzenia Zasad szczegółowych warunków organizacji stażu przez Urząd Pracy m. st. Warszawy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, wprowadzenia wzoru wniosku o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
 • Zarządzenie nr 21/2011 (traci moc Zarządzeniem 42/2011 )
 • Zarządzenie nr 22/2011 (traci moc Zarządzeniem 43/2011 )
 • Zarządzenie nr 23/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 201 Or. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie zapytania o cenę na „Dostawę dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek".
 • Zarządzenie nr 25/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych na targi, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 26/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.03.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 201 Or. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 27/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.04.2011r. w sprawie wprowadzenia: Regulaminu obowiązującego w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
 • Zarządzenie nr 28/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.04.2011r. zmieniające zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 01.03.2011r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym obowiązujące w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 29/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 22.04.2011r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej.
 • Zarządzenie nr 30/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.05.2011r. zmieniające zarządzenie Nr 17/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, jako poszukujące pracy niepozostajace w zatrudnieniu lub osobom niepełnosprawnym będącym w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Zarządzenie nr 31/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.05.2011r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 32/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20.05.2011r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, wzoru karty oceny formalno - prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 33/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20.05.2011r. w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 34/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 23.05.2011r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności
 • Zarządzenie nr 35/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.07.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 36/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.07.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 37/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.07.2011r. zmieniające Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku, regulaminu finansowania kosztów studiów podyplomowych, wzoru oświadczenia i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia osób bezrobotnych i poszukujących zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 38/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.08.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zra.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 40/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.08.2011r. w sprawie: wprowadzenia zasad refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis, wzoru wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis
 • Zarządzenie nr 41/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.08.2011r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 42/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.08.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w zakresie przewidzianym w projekcie „Rynek pracy czeka" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Zarządzenie nr 43/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.08.2011r.w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w ramach środków z Funduszu Pracy
 • Zarządzenie nr 44/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.08.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20lOr. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 45/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.10.2011r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 46/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.10.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w trybie zapytania o cenę na „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 47/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.10.2011r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w trybie z wolnej ręki na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 48/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.12.2011r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia spisu z natury środków pieniężnych budżetu i Funduszu Pracy w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 49/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.12.2011r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy instrukcji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
 • Zarządzenie nr 50/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.12.2011r. w sprawie: w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 21.12.2011
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 12 062