Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zarządzenia wewnętrzne rok 2012

 • Zarządzenie nr 1/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 09.01.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zra.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz kopert na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 2/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 09.01.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy".
 • Zarządzenie nr 3/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20.01.2012r. w sprawie: powołania i ustalenia zasad działania Komisji ds. niszczenia weksli będących w dyspozycji Urzędu wystawionych jako zabezpieczenie środków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 • Zarządzenie nr 4/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 23.01.2012r. w sprawie: ogłoszenia „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU" oraz powołania Komisji ds. oceny wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU".
 • Zarządzenie nr 5/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 23.01.2012r. w sprawie: wprowadzenia wzoru „Wniosku o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych".
 • Zarządzenie nr 6/2012 (traci moc Zarządzeniem 56/2012 )
 • Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 26.01.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.01.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w ramach środków z Funduszu Pracy.
 • Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.02.2012r. w sprawie: wprowadzenia wzoru zgłoszenia na szkolenie grupowe oraz wzoru skierowania na szkolenie grupowe.
 • Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.02.2012r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne, wzoru umowy w sprawie sfinansowania kosztów szkolenia indywidualnego wraz z wzorami załączników do umowy, wzoru skierowania na szkolenie indywidualne.
 • Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.02.2012r. w sprawie wprowadzenia Zasad finansowania przez Urząd Pracy m. st. Warszawy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, okresowych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu
 • Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.02.2012r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.02.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu".
 • Zarządzenie nr 14/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.02.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie zapytania o cenę na „Dostawę dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów".
 • Zarządzenie nr 15/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.02.2012r. w sprawie zmiany we wzorze zgłoszenia na szkolenie grupowe.
 • Zarządzenie nr 16/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.02.2012r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne, wzoru umowy w sprawie sfinansowania kosztów szkolenia indywidualnego wraz z wzorami załączników do umowy, wzoru skierowania na szkolenie indywidualne.
 • Zarządzenie nr 17/2012 (traci moc Zarządzeniem 41/2012 )
 • Zarządzenie nr 18/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 1.03.2012r. w sprawie: powołania Komisji d/s oceny wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.
 • Zarządzenie nr 19/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 1.03.2012r. w sprawie: powołania i ustalenia zasad działania Komisji do spraw niszczenia weksli będących w dyspozycji Urzędu Pracy m.st. Warszawy wystawionych jako zabezpieczenie umów o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz umów w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 • Zarządzenie nr 20/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 1.03.2012r. w sprawie: wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 21/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 2.03.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 22/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 9.03.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 23/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.03.2012r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 24/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.03.2012r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 25/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.03.2012r. w sprawie: wprowadzenia zasad organizacji stażu przez Urząd Pracy m.st. Warszawy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
 • Zarządzenie nr 26/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.03.2012r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako osoby poszukujące pracy, niepozostajace w zatrudnieniu, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zasad oceny wniosków.
 • Zarządzenie nr 27/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.03.2012r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Zarządzenie nr 28/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.03.2012r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o sfinansowanie szkoleń w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukujące pracy, niepozostajace w zatrudnieniu lub niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zasad oceny wniosków.
 • Zarządzenie nr 29/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.03.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu obowiązującego w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • Zarządzenie nr 30/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.03.2012r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawne zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
 • Zarządzenie nr 31/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.03.2012r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 32/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.03.2012r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 • Zarządzenie nr 33/2012 (traci moc Zarządzeniem 57/2012 )
 • Zarządzenie nr 34/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.03.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm,), na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w zakresie przewidzianym w projekcie „Rynek pracy czeka" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Zarządzenie nr 35/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.03.2012r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy instrukcji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
 • Zarządzenie nr 36/2012 (traci moc Zarządzeniem 59/2012 )
 • Zarządzenie nr 37/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.04.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych na targi, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 38/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.04.2012r. w sprawie: powołania Komisji d/s oceny wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności.
 • Zarządzenie nr 39/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.04.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów".
 • Zarządzenie nr 40/2012 (traci moc Zarządzeniem 42/2012 )
 • Zarządzenie nr 41/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 2.05.2012r. w sprawie: wprowadzenia Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, wzoru karty oceny formalno - prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 42/2012 (traci moc Zarządzeniem 48/2012 )
 • Zarządzenie nr 43/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.05.2012r. w sprawie: wprowadzenia zasad refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis, wzoru wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 44/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.05.2012r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, wniosków o zorganizowanie i finansowanie robót publicznych, wniosków o zorganizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych oraz wniosków o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych.
 • Zarządzenie nr 45/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.05.2012r. w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, wzoru wniosku o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, wzoru wniosku o refundację zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wzoru wniosku dotyczącego rozliczenia jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Zarządzenie nr 46/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29.05.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn.zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet i usługi transmisji danych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 47/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 31.05.2012r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy Regulaminu dotyczącego zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie nr 48/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 1.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w oparciu o przepisy art. 68 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 1 pkt 1 (umowa ramowa zawarta w dniu 17 lutego 2012 r.), na „Świadczenie dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy usług telefonii komórkowej i kompleksowych usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów USB do obsługi mobilnego Internetu".
 • Zarządzenie nr 49/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 1.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zarządzenie nr 50/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.06.2012r. w sprawie: wprowadzenia Zasad przyznawania osobie uprawnionej środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
 • Zarządzenie nr 51/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 52/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 6.08.2012r. zmieniające zarządzenie Nr 31/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 53/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.08.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki Rachunkowości w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 54/2012 (traci moc Zarządzeniem 60/2012 )
 • Zarządzenie nr 55/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 3.09.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 56/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 3.09.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 57/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 4.09.2012r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania zgłoszeń na szkolenia grupowe.
 • Zarządzenie nr 58/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.09.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w trybie przetargu
 • Zarządzenie nr 59/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 3.10.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w ramach środków z Funduszu Pracy.
 • Zarządzenie nr 60/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 3.10.2012r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie zamówienia „z wolnej ręki" na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 61/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.10.2012r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji kasowej obowiązującej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 62/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.10.2012r. w sprawie: powołania Komisji do przeglądu, wydzielenia oraz zakwalifikowania i przeznaczenia do brakowania zgromadzonych akt oraz wyłączenia dokumentacji niearchiwalnej, dokumentacji o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym oraz dokumentacji o dłuższym terminie przechowywania której termin przechowywania upłynął.
 • Zarządzenie nr 63/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.11.2012r. w sprawie: wprowadzenia podstawowych zasad klasyfikacji i ewidencji wydatków strukturalnych.
 • Zarządzenie nr 64/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 5.12.2012r. w sprawie: zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 18.01.2013
Podpisał:
Dokument z dnia: 22.02.2012
Dokument oglądany razy: 11 056