Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zarządzenia wewnętrzne rok 2013

 • Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 8.01.2013r. w sprawie: ogłoszenia „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU" oraz powołania Komisji ds. oceny wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU".
 • Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 8.01.2013r. w sprawie: wprowadzenia wzoru „Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu", „Oświadczenia bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu" oraz „Karty stażu - sprawozdania".
 • Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.01.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych dla zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy osób bezrobotnych lub poszukujących pracy".
 • Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.01.2013r. w sprawie: wprowadzenia zasad refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis oraz wzoru wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.01.2013r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 7/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.01.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 201 Or. Nr 113, poz. 759 z późn. zra.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych -badań lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej - dla zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy osób bezrobotnych lub osób poszukujących pracy"
 • Zarządzenie nr 8/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 23.01.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 201 Or. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu".
 • Zarządzenie nr 9/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.01.2013r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym, wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne, wzoru umowy wraz z wzorami załączników do umowy, wzoru skierowania na szkolenie indywidualne.
 • Zarządzenie nr 10/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.01.2013r. w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku, regulaminu finansowania kosztów studiów podyplomowych i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 11/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.01.2013r. w sprawie wprowadzenie wzoru zgłoszenia na szkolenie grupowe oraz wzoru skierowania na szkolenie grupowe
 • Zarządzenie nr 12/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.01.2013r. w sprawie wprowadzenia zasad finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu oraz wzorów dokumentów.
 • Zarządzenie nr 13/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.02.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na ..Dostawę do Urzędu Pracy m.st. Warszawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, komputerowych urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów".
 • Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.02.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 201 Or. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w zakresie przewidzianym w projekcie „Rynek pracy czeka" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Zarządzenie nr 15/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.02.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy in. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w ramach środków z Funduszu Pracy.
 • Zarządzenie nr 16/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.02.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie badań dla zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy osób bezrobotnych lub osób poszukujących pracy ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii prawa jazdy C, C+ E, D oraz ubiegających się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej".
 • Zarządzenie nr 17/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 19.02.2013r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 18/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.02.2013r. w sprawie: ogłoszenia „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU", wprowadzenia Zasad „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz powołania Komisji ds. oceny wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach „KONKURSUDLA ORGANIZATORÓW STAŻU".
 • Zarządzenie nr 19/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.02.2013r. w sprawie: wprowadzenia wzoru „Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu"
 • Zarządzenie nr 20/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.02.2013r. w sprawie: wprowadzenie zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Zarządzenie nr 21/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.03.2013r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, wzoru karty oceny formalno - prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 22/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.03.2013r. w sprawie: wprowadzenie zasad organizacji stażu przez Urząd Pracy m.st. Warszawy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
 • Zarządzenie nr 24/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.03.2013r. w sprawie: powołania Komisji d/s oceny wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności.
 • Zarządzenie nr 25/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.03.2013r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 57/2012 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 4 września 2012r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania zgłoszeń na szkolenia grupowe.
 • Zarządzenie nr 26/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 06.03.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 27/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 07.03.2013r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 28/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.03.2013r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 31/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.03.2013r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawne zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
 • Zarządzenie nr 32/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.03.2013r.w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa.
 • Zarządzenie nr 33/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 26.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki Rachunkowości w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 34/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.03.2013r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 35/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.03.2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 5 marca 2013r. w sprawie wprowadzenie zasad organizacji stażu przez Urząd Pracy m.st. Warszawy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
 • Zarządzenie nr 36/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.04.2013r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy oraz wzoru wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
 • Zarządzenie nr 38/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 08.04.2013r. w sprawie: wprowadzenia wzoru „Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu"
 • Zarządzenie nr 39/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 09.04.2013r. w sprawie: wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 40/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.04.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 201 Or. Nr 113. poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych na targi, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 41/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.05.2013r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 42/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20.05.2013r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności
 • Zarządzenie nr 43/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 24.05.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 201 Or. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 44/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.06.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 201 Or. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów reklamowych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 45/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.07.2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności.
 • Zarządzenie nr 46/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 19.08.2013r. w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 47/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 19.08.2013r. zmieniające Zarządzenie nr 39/2013 z dnia 09 kwietnia 2013 r. Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy w sprawie wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de mininmis.
 • Zarządzenie nr 48/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 19.08.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 201 Or. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 49/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.08.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 50/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.09.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.907 ) w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 51/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.09.2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2001 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 5 marca 2001r. w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów finansowych.
 • Zarządzenie nr 52/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.09.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 53/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.09.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 54/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.10.2013r. w sprawie: wprowadzenia zasad refundacji z Funduszu Pracy kosztów szkoleń pracowników lub pracodawcy oraz wzoru wniosku o zawarcie umowy o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników lub pracodawcy wraz z załącznikami obowiązujące w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 55/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.10.2013r. zmieniające Zarządzenie nr 39/2013 z dnia 09 kwietnia 2013 r. Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy w sprawie wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de mininmis.
 • Zarządzenie nr 56/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.10.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę infrastruktury informatycznej dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 57/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29.10.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, przedłużenia wsparcia do oprogramowania i przedłużenia prawa do aktualizacji oprogramowania dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 58/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.10.2013r. zmieniające Zarządzenie nr 39/2013 z dnia 09 kwietnia 2013 r. Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy w sprawie wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de mininmis.
 • Zarządzenie nr 59/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.10.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki Rachunkowości w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 60/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.11.2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r„ poz. 907, ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 61/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.11.2013r. w sprawie: powołania Komisji w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, do zakwalifikowania i przeznaczenia do złomowania sprzętu i urządzeń będącego na wyposażeniu Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 62/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.12.2013r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia spisu z natury środków pieniężnych (budżet i Fundusz Pracy) w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 10.01.2014
Podpisał:
Dokument z dnia: 21.01.2013
Dokument oglądany razy: 10 208