Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 30.05.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zarządzenia wewnętrzne rok 2014

 • Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 07.01.2014r. w sprawie: dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w roku 2014.
 • Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 09.01.2014r. w sprawie: wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.01.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.01.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.. poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet i usługi transmisji danych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.01.2014r. w sprawie: powołania w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy Komisji zajmującej się kwalifikacją i przeznaczeniem do brakowania zgromadzonych w składnicy akt dokumentów, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 • Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.01.2014r. w sprawie wprowadzenia wzoru zgłoszenia na szkolenie grupowe oraz wzoru skierowania na szkolenie grupowe obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20.01.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.02.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, wzoru karty oceny formalno -prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Zarządzenie nr 9/2014 (traci moc Zarządzeniem 24/2014 )
 • Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.02.2014r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, Regulaminu dotyczącego zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz wzoru umowy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla skierowanej do pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
 • Zarządzenie nr 11/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.02.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Świadczenie usług dostępu do sieci Internet i usługi transmisji danych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy ".
 • Zarządzenie nr 12/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.02.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PERON) na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 13/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 4.03.2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujące w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy oraz wzoru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
 • Zarządzenie nr 14/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 4.03.2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad dotyczących zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) oraz wzoru wniosku o zaliczkę na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 15/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 4.03.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Zarządzenie nr 16/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 7.03.2014r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, zasad refundacji ze środków Funduszu Pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis oraz wzoru wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 17/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 7.03.2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad organizacji stażu przez Urząd Pracy m.st. Warszawy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.
 • Zarządzenie nr 18/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 19.03.2014r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.
 • Zarządzenie nr 19/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 19.03.2014r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawne zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
 • Zarządzenie nr 20/2014 (traci moc Zarządzeniem 24/2014 )
 • Zarządzenie nr 21/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 24.03.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 22/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.03.2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa.
 • Zarządzenie nr 23/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.04.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy ".
 • Zarządzenie nr 24/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.04.2014r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności
 • Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.05.2014r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy planu awaryjnego utrzymania ciągłości pracy w przypadku awarii systemu informatycznego, instrukcji testowania urządzeń UPS oraz instrukcji określającej standard stacji roboczej.
 • Zarządzenie nr 26/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.05.2014r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), obowiązującego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 30.05.2014
Podpisał:
Dokument z dnia: 03.03.2014
Dokument oglądany razy: 3 123