Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 11.08.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zarządzenia wewnętrzne rok 2014

 • Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 07.01.2014r. w sprawie: dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w roku 2014.
 • Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 09.01.2014r. w sprawie: wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis. (zmienione Zarządzeniem 2/2014 )
 • Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.01.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.01.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.. poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet i usługi transmisji danych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.01.2014r. w sprawie: powołania w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy Komisji zajmującej się kwalifikacją i przeznaczeniem do brakowania zgromadzonych w składnicy akt dokumentów, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 • Zarządzenie nr 6/2014 (traci moc Zarządzeniem 37/2014 )
 • Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20.01.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 8/2014 (traci moc Zarządzeniem 40/2014 )
 • Zarządzenie nr 9/2014 (traci moc Zarządzeniem 24/2014 )
 • Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.02.2014r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, Regulaminu dotyczącego zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz wzoru umowy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla skierowanej do pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
 • Zarządzenie nr 11/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.02.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Świadczenie usług dostępu do sieci Internet i usługi transmisji danych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy ".
 • Zarządzenie nr 12/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.02.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PERON) na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 13/2014 (traci moc Zarządzeniem 51/2014 )
 • Zarządzenie nr 14/2014 (traci moc Zarządzeniem 52/2014 )
 • Zarządzenie nr 15/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 4.03.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Zarządzenie nr 16/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 7.03.2014r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, zasad refundacji ze środków Funduszu Pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis oraz wzoru wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 17/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 7.03.2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad organizacji stażu przez Urząd Pracy m.st. Warszawy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.
 • Zarządzenie nr 18/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 19.03.2014r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.
 • Zarządzenie nr 19/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 19.03.2014r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawne zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
 • Zarządzenie nr 20/2014 (traci moc Zarządzeniem 24/2014 )
 • Zarządzenie nr 21/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 24.03.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 22/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.03.2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie niepełnosprawnej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa.
 • Zarządzenie nr 23/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.04.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy ".
 • Zarządzenie nr 24/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.04.2014r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności
 • Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.05.2014r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy planu awaryjnego utrzymania ciągłości pracy w przypadku awarii systemu informatycznego, instrukcji testowania urządzeń UPS oraz instrukcji określającej standard stacji roboczej.
 • Zarządzenie nr 26/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.05.2014r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), obowiązującego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 27/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.05.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 28/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.06.2014r. w sprawie: wprowadzenia wzoru „Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu", „Oświadczenia bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu" oraz „Karty stażu - sprawozdania".
 • Zarządzenie nr 29/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.06.2014r. w sprawie: ogłoszenia „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU", wprowadzenia Zasad „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz powołania Komisji ds. oceny wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU".
 • Zarządzenie nr 30/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.06.2014r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 09 stycznia 2014 r. Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy w sprawie wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de mininmis.
 • Zarządzenie nr 31/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 09.06.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r„ poz. 907 z późn. zm.), w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 68 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 1 pkt 1 (umowa ramowa zawarta w dniu 17 lutego 2012r.), na „Świadczenie dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy usług telefonii komórkowej i kompleksowych usług mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemu USB do obsługi mobilnego internetu w latach 2014 - 2015".
 • Zarządzenie nr 32/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 09.06.2014r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu w sprawie powoływania i pracy Komisji Przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
 • Zarządzenie nr 33/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 09.06.2014r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 34/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.06.2014r. w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku, regulaminu finansowania kosztów studiów podyplomowych i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 35/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.06.2014r. w sprawie: wprowadzenia kryteriów zwrotu kosztów zakwaterowania, wzoru wniosku o przyznanie zwrotu kosztów zakwaterowania, wzoru wniosku o zwrot faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania.
 • Zarządzenie nr 36/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.06.2014r. w sprawie: wprowadzenia kryteriów zwrotu kosztów przejazdu, wzoru wniosku o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu, wzoru wniosku o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu.
 • Zarządzenie nr 37/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.06.2014r. w sprawie wprowadzenie wzoru zgłoszenia na szkolenie grupowe oraz wzoru skierowania na szkolenie grupowe obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 38/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 23.06.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, komputerowych urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz odbiór zużytych materiałów dostarczonych w ramach umowy". (zmienione Zarządzeniem 41/2014 )
 • Zarządzenie nr 39/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.06.2014r. w sprawie wprowadzenie wzoru wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia wraz z załącznikami, obowiązującego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 40/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 08.07.2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, wzoru karty oceny formalno - prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 41/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 08.07.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, komputerowych urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz odbiór zużytych materiałów dostarczonych w ramach umowy".
 • Zarządzenie nr 42/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.07.2014r. w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku, zasad ubiegania się przez pracodawcę lub przedsiębiorcę o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
 • Zarządzenie nr 43/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.07.2014r. w sprawie: wprowadzenie wzoru wniosku o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 44/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.07.2014r. w sprawie: wprowadzenie wzoru wniosku o jednorazową refundacje kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych obowiązującego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 45/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.07.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2014 r.
 • Zarządzenie nr 46/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.07.2014r. w sprawie wprowadzenia: zasad przyznawania bonu szkoleniowego dla bezrobotnego do 30 roku życia, wzoru wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia wraz z załącznikami obowiązującymi Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 47/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.07.2014r. w sprawie: wprowadzenie zasad refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis, wzoru wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis, obowiązujące w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 48/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.07.2014r. w sprawie: wprowadzenie wzoru wniosku o przyznanie bony stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, wzoru wniosku o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, wzoru wniosku w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy, obowiązujący w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 49/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.07.2014r. w sprawie: wprowadzenie zasady ubiegania się przez pracodawcę o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne do pracodawcy za zatrudnienie skierowanego przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnego do 30 roku życia, podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, wzoru wniosku w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, obowiązujące w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 50/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.07.2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad finansowania szkoleń w rybie indywidualnym, wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne wraz z załącznikami, wzoru skierowania na szkolenie indywidualne obowiązujące w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 51/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.07.2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujące w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy oraz wzoru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
 • Zarządzenie nr 52/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.07.2014r. w sprawie: wprowadzenia zasad dotyczących zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) oraz wzoru wniosku o zaliczkę na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 53/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.07.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2011 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13 grudnia 201 lr. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 54/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 5.08.2014r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2014 r.


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 11.08.2014
Podpisał:
Dokument z dnia: 03.03.2014
Dokument oglądany razy: 2 217