Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 17.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zarządzenia wewnętrzne rok 2015

 • Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 07.01.2015r. w sprawie: dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w roku 2015.
 • Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29.01.2015r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy in.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.02.2015r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, zasad refundacji ze środków Funduszu Pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis oraz wzoru wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.02.2015r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, zasad przyznawania grantu ze środków Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania grantu ze środków Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.02.2015r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, wzoru karty oceny formalno - prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.02.2015r. w sprawie: wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 7/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.02.2015r. w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia wraz z załącznikami obowiązującego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.02.2015r. w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku pracodawcy o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależna, obowiązującego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.02.2015r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 11/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20.02.2015r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis
 • Zarządzenie nr 12/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 23.02.2015r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujące w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy oraz wzoru wniosków o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 23.02.2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 14/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 27.02.2015r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2015 r.
 • Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.03.2015r. w sprawie: wprowadzenia zasad dotyczących zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) oraz wzoru wniosku o zaliczkę na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.)


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 17.03.2015
Podpisał:
Dokument z dnia: 17.03.2015
Dokument oglądany razy: 2 099