Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Pracy m. st. Warszawy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.).
Zgodnie z w/w ustawą :

  • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  • Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek

  • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
  • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wnioski można składać:
ul.Grochowska 171b - sekretariat
ul.Ciołka 10a - kancelaria.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. (pobierz)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 19.04.2011
Podpisał:
Dokument z dnia: 19.04.2011
Dokument oglądany razy: 4 672